Пользователь Последний визит
AynuraSuleymenova 10.08.2013, 09:10
LaylimAbykanova 10.08.2013, 09:02
BulbulAskerbekova 11.08.2013, 11:58
ZhenisbekZhusupbekov 11.08.2013, 18:16
ZhassulanKuanshaliev 10.08.2013, 11:17
NurlyKudaybergenova 10.08.2013, 18:03
MeruertMukanova 13.08.2013, 21:32
DinaNurpeisova 10.08.2013, 20:16
AzharAlpanova 11.08.2013, 00:05
UlzhanBurambaeva 11.08.2013, 08:45
ZhansuluKalybekova 11.08.2013, 10:34
YanaHodko 11.08.2013, 13:38
AraikaImakova 12.08.2013, 19:27
AyanZhoragulov 13.08.2013, 02:36
BibishKarabasova 28.10.2013, 19:57
AlbinaAbdullaeva 06.01.2014, 15:18
LizaEskalieva 20.06.2014, 21:43
NuriyaUbaydullaeva 24.06.2014, 19:16
ErsaryZhaylaubaev 27.06.2014, 10:24
KulpynaiKuanishova 23.09.2014, 14:32
">
E_CORE_WARNING [32] PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php/20160303/pdo_mysql.so' - /usr/lib/php/20160303/pdo_mysql.so: undefined symbol: pdo_parse_params
See details in error.log